Aviso legal

1. Datos
En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a continuación expóñense os datos identificativos á titularidade da web.
Nome: VILALBA FÚTBOL SALA
CIF: G27247667
Avda Terra Chá, 91-2º C.
27800 Vilalba (Lugo)

Inscrita no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia co nº C-06345.

Dirección de correo electrónico: vilalbafs@yahoo.es

2. Propiedade Intelectual
O código fonte, os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, os sons, as animacións, o software, os textos, así como a información e os contidos que se recollen en vilalbafs.esestán protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor de denominación social do Vilalba, F.S. e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, a súa difusión, nin a súa modificación, transformación ou descompilación, nin demais dereitos recoñecidos legalmente ao seu titular, sen o permiso previo e por escrito do mesmo, vilalbafs.es.

O usuario, única e exclusivamente, pode utilizar o material que apareza neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incorrer en actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados por vilalbafs.es.

vilalbafs.es velará polo cumprimento das anteriores condicións como pola debida utilización dos contidos presentados nas súas páxinas web, exercitando todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario.

3. Protección de datos de carácter persoal
No marco do cumprimento da lexislación vixente, recollida na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), cuxo obxecto é garantir e protexer, no que concierne ao tratamento dos datos persoais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra e intimidade persoal, vilalbafs.es informa os usuarios de que: vilalbafs.esadoptou as medidas técnicas e organizativas conforme ao disposto na normativa vixente.

Os Datos de Carácter Persoal que recolle vilalbafs.es son obxecto de tratamento automatizado e incorpóranse debidamente rexistrados na Axencia de Protección de Datos, cuxa titularidade corresponde a vilalbafs.es. Os Datos de carácter persoal obtidos no formulario para o rexistro de nomes de dominio son transferidos á Autoridade ou Órgano Nacional ou Internacional registrante competente. Esta transferencia ten como obxectivo, única e exclusivamente, o cumprimento de fins directamente relacionados coas funcións lexítimas do concedente (a Asociación Casa do Mel) a través do contrato, é dicir, o rexistro do nome de dominio. A recollida e tratamento automatizado dos Datos de Carácter Persoal ten como finalidade o mantemento da relación contractual que no seu caso se estableza con casadomel.es, así como o desempeño das tarefas de información, formación, comercialización (tarefa esta última sempre identificada como tal) e outras actividades propias da asociación.

vilalbafs.es adoptou os niveis de seguridade adecuados aos datos que se facilitan e, ademais, instaláronse todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que nos facilitan. O usuario poderá, en todo momento, exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición, que poderá exercitar no mail vilalbafs@yahoo.es.

4. Varios
A.- vilalbafs.es utiliza cookies que quedarán almacenadas no computador. As cookies son pequenos arquivos que o noso computador envía ao seu, pero que non nos proporcionan información nin sobre o seu nome, nin sobre calquera dato de carácter persoal seu. As cookies que utilizamos non poden ler datos do seu computador nin ler as cookies que existan no seu computador.

Cando o usuario atópese navegando polas páxinas web de vilalbafs.eso servidor onde se atopa aloxada recoñece automaticamente a dirección IP do seu computador, o día e a hora na que comeza a visita, na que abandona a visita, así como información sobre as distintas seccións consultadas. É necesario que o servidor coñeza estes datos para poder comunicarse e enviarlle a petición realizada e que a través do navegador póidase ver na pantalla.

Se vostede deséxao pode configurar o seu navegador de maneira que lle avise na pantalla se vai recibir unha cookie. O usuario pode configurar o seu computador de maneira que non reciba estas cookies, este feito non impedirá que se poida acceder á información do sitio web web da asociación.

B.- vilalbafs. espoderá modificar, sen previo aviso, a información contida no seu sitio web, así como a súa configuración e presentación.

C.- vilalbafs.es comprométese a través deste medio a NON REALIZAR PUBLICIDADE ENGANOSA. A estes efectos, por tanto, non serán considerados como publicidade enganosa os erros formais ou numéricos que poidan atoparse ao longo do contido das distintas seccións da web de vilalbafs.es, producidos como consecuencia dun mantemento e/ou actualización incompleta ou defectuosa da información contida é estas seccións. vilalbafs.es, como consecuencia do disposto neste apartado, comprométese a corrixilo tan pronto como teña coñecemento dos devanditos erros.

D.- vilalbafs.es comprométese a NON REMITIR COMUNICACIÓNS COMERCIAIS SEN IDENTIFICALAS COMO TALES, conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico. A estes efectos non será considerado como comunicación comercial toda a información que se envíe aos USUARIOS de vilalbafs.essempre que teña por finalidade o mantemento da relación contractual existente entre usuario e vilalbafs.es, así como o desempeño das tarefas de información, formación e outras actividades propias do servizo que o cliente ten contratado coa asociación.

E.- vilalbafs.esnon se fai responsable do incumprimento de calquera norma aplicable en que poida incorrer o usuario no seu acceso ao sitio web web do Vilalba, F.S. e/ou no uso das informacións contidas no mesmo.

F.- vilalbafs.es non será responsable dos danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información, das materias contidas neste web site e dos programas que incorpora. As ligazóns (Links) e hipertexto que posibiliten, a través do sitio web da empresa, acceder ao usuario a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control de vilalbafs.es; dita entidade non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de calquera efectos que puidesen derivarse da devandita información.

G.- vilalbafs.es non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de produto, marcas comerciais que, non sendo propiedade da devandita entidade, aparezan no Web-Site web do Vilalba, F.S.. Tampouco se responsabiliza da integridade, veracidade e licitud do contido das ligazóns ás webs ás que poida accederse desde web da empresa.

H.- vilalbafs.es non se responsabiliza dos virus que teñan a súa orixe nunha transmisión telemática infiltrados por terceiras partes (por exemplo, os macros de procesadores de texto, as miniaplicacións de Xava e os programas Active X), xerados coa finalidade de obter resultados negativos para un sistema informático.

I.- En definitiva, o Usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos, ligazóns (links) e hipertexto incluídos no sitio web do Vilalba, F.S.