TROCO DE PUNTOS

As presentes condicións teñen por obxecto regular a posta ao dispor da información fornecida por esta páxina web, así como as transaccións que xurdan entre VILALBA FÚTBOL SALA e os usuarios da mesma. Tanto a navegación pola páxina web como o canxeo dos productos, supón a plena aceptación de todas e cada unha das presentes condicións. VILALBA FÚTBOL SALA poderá modificar a páxina web para efectuar cuantos cambios e modificacións estime convenientes, sen necesidade de aviso previo/previo aviso.

Descrición do servizo

A páxina web VILALBA FÚTBOL SALA permite realizar o canxeo de determinados bens e/o servizos ofertados pola entidade en cuestión. Para efectuar tales servizos en liña é necesario conectarse á páxina web, seleccionar o tipo de ben que desexa canxear, segundo as indicacións recollidas en pantalla, cumprimentado para estes efectos o formulario previsto e validando o mesmo. A aprobación por parte do afecionado do pedido supón expresamente o coñecemento e aceptación destes termos. Salvo proba en contrario, os datos rexistrados constitúen proba do conxunto de transaccións realizadas entre esta e os seus afecionados.

Canxeo de productos polos puntos

Os canxeos son determinados pola entidade afecta sempre en puntos acumulables como socios ou non socios sempre que os teñan conseguidos.

– Seguridade e confidencialidade VILALBA FÚTBOL SALA garante en todo momento a seguridade e confidencialidade en todas as comunicacións cos seus afecionados.

Garántese a protección e confidencialidade dos datos persoais que nos proporcionen os nosos afecionados de acordo con o disposto na lexislación vixente en materia de protección de datos. Lexislación aplicable e xurisdición competente As transaccións realizadas a través desta páxina web sométense á lexislación española. En caso de calquera conflito ou discrepancia o foro aplicable será o dos Xulgados ou Tribunais do prestador.

Podes consultar as nosas condicións de entrega e devolución aquí [+]